Geschiedenis

KPJ-Melderslo is een jongerenvereniging met als motto: Voor en door Jongeren.

De KPJ organiseert bijna elke week een vrijdagavondvullend programma.

KPJ-Melderslo is met maar liefst 100 leden een bruisende vereniging. De vereniging bestaat uit een hoofdbestuur die het beleid uitzet en de wekelijkse activiteiten organiseert. De PR-commissie onderhoudt o.a. de internetsite “www.kpjmelderslo.nl” en het verenigingsblad "De Giller". Voor de om het jaar gehouden KPJ Examenfuif is er een aparte examenfuifcommissie. 

Activiteiten die vaker georganiseerd worden, zijn onder andere droppingen, karten, zwemmen, bosspelen en schaatsen. Jaarlijks terugkerend maar zeker zo bijzonder zijn de sinterklaasavond, de kerstavond en de carnavalsavond met eigen prins of prinses met adjudanten. Rond de carnaval houden we ons bezig met de carnavalswagen.

De KPJ is in de periode 1923 tot nu door de volgende KPJ-voorzitters bestuurd.

1. Piet Willems
10. Chris Houwen
18. Piet van Lipzig
2. Jacob Jeurissen
11. Theo Theeuwen
19. Jan de Mulder
3. Antoon Houwen
12. Chris van de Pas
20. Riek Marcellis
4. Piet Keyzers
13. Harrie Peeters
21. Jan Deckers
5. Jan Jeurissen
14. Harry Litjens
22. John van de Pas
6. Leo Reinders
15. Leny van Kuyck
23. Hans Vogelzangs
7. Jan Spreeuwenberg
16. Jo Heldens
24. Eric Vogelzangs
8. Theo Geurts
17. Door van Rens
25. Mark Wijnen
9. Gerard Beerkens

In onderstaande tijdbalk wordt de geschiedenis van KPJ-Melderslo van 1923 tot nu beschreven. De gegevens zijn verzameld met behulp van notulen van vergaderingen en mondelinge informatie van de oudere inwoners van Melderslo.

Tijdstip Gebeurtenis
1923 Enkele jongeren, die aan het werken zijn in een schuur bij Piet Willems “de Wey”, komen op het idee om een Jonge Boerenvereniging op te richten
10 oktober 1924 De Jonge Boerenvereniging wordt officieel opgericht. Mannen van het eerste uur zijn onder andere Piet Willems (de eerste voorzitter), Piet en Jan Keyzers, Jacob en Jan Jeurissen en Wim Rongen.
1924 ev. In het begin verloopt de organisatie nog moeizaam, een proefveld aan de Eikelenbos kan meer inhoud geven aan de vereniging. Het proefveld kan zondags na het lof bezichtigd worden. Later wordt het proefveld aangelegd bij “Het Vlasven”, die daarvoor grondig opgeknapt moet worden.De eerste activiteiten van de Jonge Boeren bestaan uit het aanleggen en verbouwen van onder andere aardappelen met kunstmest op het proefveld. Andere activiteiten zijn onder meer op bedevaart gaan, actief deelnemen aan hulpacties en het organiseren van gezellige avonden met toneelstukjes, zang en voordrachten. De vereniging is overal bij betrokken.
1934 ev. Pastoor Engelen begint samen met de Jonge Wacht aan de bouw van de kasteelruïne. De naam van de Jonge Boerenvereniging wordt veranderd in de Jonge Boeren en Tuindersbond (J.B.T.B.)
1938 Er wordt een gymnastiekclub, verbonden aan de J.B.T.B., opgericht.
25 maart 1945 De eerste vergadering na de oorlog wordt voorgezeten door pastoor Teeuwen op het kantoor van de boerenbond.  Pastoor Teeuwen is de geestelijk adviseur. Tijdens deze vergadering wordt het doel van de vereniging vastgesteld. Deze luidt: “Het bevorderen van het godsdienstig leven van de jonge boeren en het organiseren van culturele evenementen ten behoeve van de eigen leden en de gemeenschap.”
1945 Er wordt, naast de gymnastiekclub en de ruiterclub, een toneelclub opgericht.
1947 Er wordt een vakbibliotheek opgericht.
22 januari 1949 Het zilveren jubileum wordt gevierd met een plechtige hoogmis voor de levende en overleden leden. Hierop volgt een feestvergadering. Bij deze vergadering is rector Joosten uit Roermond aanwezig, die nader in gaat op het doel van de vereniging.
1950 Er wordt een volleybalclub opgericht.
1953 Er wordt een sportclub opgericht op het terrein waar de oude kerk heeft gestaan.
14 januari 1960 Het nieuwe vaandel wordt gewijd, omdat het oude is versleten.
Vanaf 1960 De vereniging krijgt, naast de subsidies van de L.L.T.B., de Tuinbouwvereniging en de Boerenleenbank, ook subsidie van de gemeente.Er worden meerdere bijeenkomsten samen met de meisjesvereniging “Jongeren Gemeenschap Melderslo” (J.G.M.) georganiseerd. De droppingen en culturele wedstrijden tussen de J.B.T.B. en de J.G.M. zijn bijeenkomsten om nooit te vergeten.
1962 ev. Er worden uitwisselingen met dezelfde soort verenigingen uit Limburg of Noord-Brabant georganiseerd, waarbij het culturele programma het belangrijkste onderdeel is.
16 t/m 19 januari 1964 Het 40-jarig bestaansfeest wordt gevierd. Op 16 januari is er een Heilige mis. Na afloop is er voor alle leden met hun aanhang, adviseurs en oud-adviseurs, oud-voorzitters, de Jongeren Gemeenschap en de Jeugdraad een koffietafel. De kringvoorzitter van de J.B.T.B. en burgemeester Geurts van Horst zijn hierbij ook aanwezig. De heer Th. Van Rijswijck wordt gehuldigd, omdat hij al 25 jaar technisch adviseur is. Op 17 januari is er een ouderavond. Een uitwisseling met Lottum vindt plaats op 18 januari. Op zondag 19 januari, tenslotte, is er een receptie. Het 40-jarig bestaansfeest wordt een enorm succes.
3 april 1964 Pastoor Teeuwen neemt afscheid van de vereniging, omdat hij met emiraat gaat.
1965 ¾ deel van het aantal jongens in Melderslo is lid van de J.B.T.B.. Hiervan is 1/3 deel niet werkzaam of studerend in de agrarische branche. De sportclub gaat ter ziele, de volleybalclub bestaat inmiddels ook al niet meer.
15 oktober 1965 De naam J.B.T.B.  wordt veranderd in K.P.J.L.(Katholieke Plattelands Jongeren Limburg). De K.P.J.L. wordt meer een ontspanningsvereniging, terwijl de technische onderwerpen meer worden overgelaten aan studieclubs. Maandelijks ontvangen de leden van de K.P.J.L. het blad “Ontginning”.
1966 De J.G.M. wordt veranderd in “Meisjes Beweging Melderslo” (M.B.L.).Er wordt weer geprobeerd een volleybalclub op te richten.
4 januari 1969 Het 45-jarig bestaan wordt gevierd. De K.P.J.L. heeft meer dan 80 leden.
11 mei 1969 Er worden bij de kringsportdag te Lomn acht 1e prijzen, één 2e prijs en twee 4e prijzen in de wacht gesleept.
9 augustus 1969 Het kringvoetbaltoernooi wordt gewonnen door Melderslo.
13 april 1970 De K.P.J.L. en de M.B.L. fuseren tot één vereniging: de K.P.J. De K.P.J. knapt “Het Vlasven” op en maakt van de kasteelruïne hun clublokaal. Van 29 t/m 31 mei wordt “Het Vlasven” officieel heropend. Deze inspanningen worden echter niet lang beloond. Het aantal leden wordt minder en later wordt het clubhuis vernield door baldadige jeugd. Het honk vervalt vervolgens weer in een kasteelruïne.
Jaren ‘70 Er komen steeds meer verenigingen in Melderslo, waardoor het aantal leden van de K.P.J. te weinig wordt om nog activiteiten voor te organiseren. Om meer leden te krijgen, wordt een jongerensociëteit opgericht. Daarvoor is ook nog te weinig animo. Het wordt op een andere manier geprobeerd: alle jongeren die lid kunnen worden, worden persoonlijk uitgenodigd. Het wordt een succes: de K.P.J. telt weer mee!
14 oktober 1970 Het jeugdhuis in Melderslo wordt gebouwd en sinds die datum heeft de K.P.J. daarin een eigen clublokaal.
28 september 1974 Het 50-jarig bestaansfeest wordt gevierd met onder meer een receptie waarbij de fanfare een serenade geeft.
1980 De vereniging telt 25 tot 30 leden in de leeftijd 15 tot 24 jaar. Het gaat niet echt goed met de K.P.J.. Er is een sterke teruggang in het aantal leden.
Eind 1980 Er zijn nog maar 15 tot 20 leden.
Begin 1981 3 ervaren bestuursleden stoppen met hun functie. Binnen het bestuur moet een nieuwe taakverdeling komen. Jan Deckers wordt voorzitter.
1982 Er verschijnen nog maar  5 tot 10 leden op een clubavond. Om meer leden te krijgen, wordt aan alle jongeren tussen de 14 en 17 jaar een vragenlijst toegestuurd met onder andere de vraag of ze geïnteresseerd zijn in de  activiteiten van de K.P.J.. 25 tot 30 jongeren reageren positief. Deze worden vervolgens persoonlijk uitgenodigd voor een activiteit. Het gevolg is dat het aantal leden toeneemt. Sinds deze periode bloeit de K.P.J. weer op.
September 1984 Het 60-jarig bestaan van de K.P.J. wordt gevierd. De Stichting Activiteiten Comité K.P.J. Melderslo (St.A.C.) wordt in het leven geroepen. Het jubileum wordt direct groots aangepakt. Voor het eerst worden dit jaar de K.P.J.-feesten georganiseerd.  Het K.P.J.-weekend start op vrijdag 28 september met een heilige mis, waarna er een reünie voor alle leden en oud-leden is. Op zaterdag 29 september is er een receptie en op zondag 30 september is er voor het eerst de grote dorpszeskamp. Bij deze dorpszeskamp strijden zes ploegen afkomstig uit alle buurten van Melderslo om de hoogste eer. Veronica’s promotieteam is aanwezig met onder meer Annet van Trigt.
1985 Er wordt weer een zeskamp gehouden, maar al snel blijkt dat het een te zware opgave is om dit ieder jaar te organiseren. Er wordt besloten om dit evenement één keer in de twee jaar te organiseren.
1990 De K.P.J. gaat voor het eerst naar het sportweekend in Boerhaar. Sinds die tijd wordt het K.P.J.-seizoen voortaan ieder jaar afgesloten met dit gezellige en sportieve weekend. Tijdens de sportdag van dit weekend wordt telkens een vlag van de K.P.J. gehesen. Het eerste jaar wordt nog het oude vaandel van de jonge boeren gebruikt.
1991 De K.P.J.-feesten beleven een hoogtepunt. Een optreden van de net landelijk bekend geworden popgroep “Rowwen Heze” maakt deel uit van de feesten. Nieuwe sporttenues en een nieuw vaandel worden ontworpen.
1 september 1992 De K.P.J. begint met een eigen clubblad. Het clubblad krijgt de naam “De Giller” en is hiermee qua naamgeving de tegenhanger van het bestaande dorpsblad  “De Kwaker”. In de Giller staan onder andere terugblikken op activiteiten en een vooruitblik op wat er komen gaat. Ook staan in het clubblad een verjaardagskalender, foto’s van leuke gebeurtenissen tijdens activiteiten en nieuwtjes over belevenissen van de K.P.J.-leden.
1993 De K.P.J.-feesten worden groter aangepakt. Ditmaal staat de band “Golden Earring” op het programma. Op zondag speelt de “WW-band” de zaal plat met hun feestmuziek.
1997 De naam van de Stichting Activiteiten Comité K.P.J. (St.A.C.) wordt veranderd in Stichting K.P.J.-feesten Melderslo. De K.P.J. neemt vanaf dit jaar de organisatie van het jaarlijks, in het dorpspark “Het Vlasven”, gehouden Polsstokverspringen over van de Stichting Geschiedenis Melderslo. Deze stichting heeft dit evenement al 20 jaar lang georganiseerd. Er wordt een aparte stichting hiervoor in het leven geroepen: Stichting Pols Stok Verspringen Melderslo (Stg. P.S.V.)
November 1998 Tijdens een door K.P.J.-Limburg georganiseerd symposium wordt de naam K.P.J. veranderd in KPJ. De puntjes tussen de letters vervallen. Reden hiervoor is dat het katholieke geloof weinig tot geen invloed meer heeft op de nog bestaande KPJ-afdelingen.
12 juni 1999 Aan KPJ-Melderslo wordt de Wilhelmina Sangers Cultuurprijs toegekend  vanwege hun lange staat van dienst en inzet voor de jeugd in Melderslo. De KPJ heeft de prijs gekregen van deze stichting, omdat al 75 jaar lang vele aantrekkelijke activiteiten op cultureel en sociaal gebied georganiseerd worden. Daarmee kon het aantal leden stabiel tot zelfs groeiend gehouden worden. De prijs bestaat uit een geldbedrag, waarmee enkele leuke activiteiten georganiseerd kunnen worden.
1999 Het is alweer de achtste keer dat de KPJ-feesten georganiseerd worden. Ditmaal met als hoofdacts: “Band zonder Banaan” (BZB) en “De Vrolijke Jordanezen”.
2000 KPJ-Melderslo organiseert dit jaar inmiddels al voor de vierde, maar tevens ook laatste, keer het Polsstokverspringen. Het polsstokverspringen wordt afgesloten met een feestelijk optreden van “De Vrolijke Jordanezen”. Aangezien er geen andere vereniging is binnen Melderslo die de organisatie van dit dorpsevenement over wil nemen, komt hiermee helaas een eind aan dit jaarlijks terugkerende evenement.
2001 De negende editie van de KPJ-feesten zijn wederom geslaagd. Een hypnoseshow, een optreden van het net ontdekte zangtalent “Judith” met in het voorprogramma de regionale band “Sin”, de dorpszeskamp en een optreden van “De Vrolijke Jordanezen” maken deel uit van het weekend. Kort voor de KPJ-feesten wordt de internetsite www.kpjmelderslo.nl in het leven geroepen. Het aantal leden komt dit jaar nabij de 60!
2003 In 2003 had er eigenlijk traditioneel ook een zeskamp moeten zijn maar de organisatie heeft er voor gekozen om in het kader van ons 80 jarig bestaan van de vereniging de 11e editie van de KPJ feesten  in 2004 te organiseren om zo het jubileum meer glans te geven
2004 In 2004 viert onze afdeling het 80 jarig bestaansfeest. We hoopten  dat we mede door de bungeyrun die we op in juli 2003 hebben georganiseerd, wat een PR activiteit was vanuit KPJ Limburg, dat ons leden aantal richting het jubileum zal gaan groeien tot 65 leden of zelfs nog iets hoger. Ook heeft Kpj Melderslo haar kans gegrepen om de organisatie van de Melderslose examenfuif op zich te nemen. Op vrijdagavond werd de examenfuif gehouden. Het werd een zeer geslaagde drukbezochte avond!
De KPJ bestond 80 jaar! Dit is zaterdagavond gevierd met een geslaagde receptie. Een mooie bijkomstigheid was dat het ledenaantal was gegroeid naar 80 leden!
Ook dit jaar zijn de KPJ feesten weer georganiseerd. De feesten op zondag bestonden zoals altijd weer uit een zeskamp die werd afgesloten in de feesttent met een optreden van Loco Loco disco show.De kpj feesten zijn dit jaar helaas voor het laatst gevierd, vanwege teruglopende bezoekersaantallen. De organisatie van de examenfuif blijft wel in handen van de KPJ.
2005 In 2005 werd alleen de examenfuif georganiseerd.
Juli 2006 Vlak voor de examenfuif wordt de nieuwe website gepresenteerd. Deze is gemaakt door Mark Wijnen. Naast de examenfuif op de vrijdagavond wordt er op zaterdag ook een dorpsactiviteit georganiseerd. Op zaterdag wordt een beachvolleytoernooi gehouden, ook dit toernooi werd afgesloten met een dorpsfeest. Na afloop kijken we tevreden terug op een geslaagd weekend!
September 2006 Eric Vogelzangs treedt af als voorzitter van de kpj. Eric heeft deze functie 9 jaar lang vervuld. Onder Eric zijn leiding is het ledenaantal gegroeid van ongeveer 45, naar 100 leden! Mark Wijnen neemt de voorzittershamer over van Eric. In November hebben we het 100e KPJ lid mogen begroeten Loes Claassens.
2007 In dit jaar wordt de examenfuif georganiseerd zonder dorpsfeest. Ondanks het slechte weer trekken we een record aantal bezoekers.